LLOGUER D’ESPAIS

 

Instància de sol·licitud de cessió

 

SALA MULTIÚS (aforament: 300 persones)

ACTIVITATS D'ÀMBIT GENERAL

 

DE DILLUNS A DIUMENGE: 200€ + IVA / dia
Lloguer de cadires (200 unitats): 100€ + IVA / dia

Ús de projector i pantalla gran format. (S’exclou ús d’ordinador):       70€ + IVA / dia 

Fiança: 100€

Inclou servei de neteja, climatització i lavabos.

S'exclou muntatge i desmuntatge de la sala.  

Per a la reserva ferma de l'espai en la data sol·licitada, caldrà abonar el 50% de l'import de la cessió de l'espai en el moment de formalitzar la reserva, i la resta en un termini no superior als 15 dies previs al de l'ús de l'espai sol·licitat. En cas de fer-se la petició amb menys de 15 dies d'anticipació a la data de l'ús, caldrà fer efectiu el 100% de l'import per a formalitzar la reserva. El no pagament de qualsevol dels imports establerts anul·larà automàticament la reserva de l'espai.

La fiança de 100€ per a cada cessió s'haurà de satisfer amb anterioritat a l'ús dels espais cedits, per tal de cobrir les mancances de neteja i possibles desperfectes dels espais utilitzats que es puguin detectar amb posterioritat al seu ús. En cap cas l'import de la fiança serà considerat part de l'import a satisfer per l'ús dels espais.

És d'obligat compliment que els interessats que facin ús dels espais del Teatre Auditori Casal Riudomenc contractin una pòlissa d'assegurança d'accidents que cobreixi els participants i el públic assistent a l'activitat que es dugui a terme a l'espai cedit.

El Teatre Auditori Casal Riudomenc es reserva el dret d'admetre a tràmit la reserva dels espais en cas de confirmar-se que la naturalesa de l'activitat que es pretengui programar tingui continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

 

SALA MULTIÚS (aforament: 300 persones)

CERIMÒNIES DE MATRIMONIS CIVILS

 

DE DILLUNS A DIVENDRES: 120€ + IVA / (4 hores)
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: 150€ + IVA / (4 hores)
A partir de la 4a hora d'ús: 40€ + IVA / hora 

Ús de projector i pantalla gran format. (S’exclou ús d’ordinador):       70€ + IVA / dia 

Fiança: 100€

Inclou 4 hores d'ús, dret d'ús de 150 cadires, servei de neteja, climatització i lavabos.

S'exclou muntatge i desmuntatge de la sala. 

Per a la reserva ferma de l'espai en la data sol·licitada, caldrà abonar el 100% de l'import de la cessió de l'espai en el moment de formalitzar la reserva. El no pagament dels imports establerts anul·larà automàticament la reserva de l'espai.

El peticionari de l'espai es farà càrrec de les tasques de disposició de les cadires i altres elements que aporti per a la celebració de la cerimònia.

En cas d'augment de les hores d'ús que no s'hagi previst i que s'hagi autoritzat, sempre i quan no s'hagi pogut fer abans, es liquidaran amb posterioritat a la data de l'acte.

La fiança de 100€ per a cada cessió s'haurà de satisfer amb anterioritat a l'ús dels espais cedits, per tal de cobrir les mancances de neteja i possibles desperfectes dels espais utilitzats que es puguin detectar amb posterioritat al seu ús. En cap cas l'import de la fiança serà considerat part de l'import a satisfer per l'ús dels espais.

És d'obligat compliment que els interessats que facin ús dels espais del Teatre Auditori Casal Riudomenc contractin una pòlissa d'assegurança d'accidents que cobreixi els participants i el públic assistent a l'activitat que es dugui a terme a l'espai cedit.

El Teatre Auditori Casal Riudomenc es reserva el dret d'admetre a tràmit la reserva dels espais en cas de confirmar-se que la naturalesa de l'activitat que es pretengui programar tingui continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

 

SALA PRINCIPAL (aforament: 500 localitats)
(platea + amfiteatre + llotges)


 

DE DILLUNS A DIUMENGE 700€ + IVA / dia
Fiança: 100€

Inclou equipació tècnica segons fitxa tècnica, 2 auxiliars de sala, operari de cabina de llum i so, servei de neteja, climatització, lavabos i vestuaris.

 

Per a la reserva ferma de l'espai en la data sol·licitada, caldrà abonar el 50% de l'import de la cessió de l'espai en el moment de formalitzar la reserva, i la resta en un termini no superior als 15 dies previs al de l'ús de l'espai sol·licitat. En cas de fer-se la petició amb menys de 15 dies d'anticipació a la data de l'ús, caldrà fer efectiu el 100% de l'import per a formalitzar la reserva. El no pagament de qualsevol dels imports establerts anul·larà automàticament la reserva de l'espai.

La fiança de 100€ per a cada cessió s'haurà de satisfer amb anterioritat a l'ús dels espais cedits, per tal de cobrir les mancances de neteja i possibles desperfectes dels espais utilitzats que es puguin detectar amb posterioritat al seu ús. En cap cas l'import de la fiança serà considerat part de l'import a satisfer per l'ús dels espais.

És d'obligat compliment que els interessats que facin ús dels espais del Teatre Auditori Casal Riudomenc contractin una pòlissa d'assegurança d'accidents que cobreixi els participants i el públic assistent a l'activitat que es dugui a terme a l'espai cedit.

El Teatre Auditori Casal Riudomenc es reserva el dret d'admetre a tràmit la reserva dels espais en cas de confirmar-se que la naturalesa de l'activitat que es pretengui programar tingui continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

 

SALA PRINCIPAL / SALA MULTIÚS

LLOGUER PER ASSAJOS

Sense operari de cabina40€ + IVA /  mitja jornada (fins a 5 hores)
Amb operari de cabina70€ + IVA / mitja jornada (fins a 5 hores)

 

TAQUILLA - VESTIBUL
Inclou l’ús del mostrador, servei de neteja i climatització. 
S’exclou l’ús del sistema informàtic.
40€ + IVA / mitja jornada (fins a 5 hores)
 
Subscriure a