Model de gestió

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL

Considerem que el model de gestió d’un equipament cultural ha d’incloure:

a. La definició d’una cultura organitzativa de referència a partir de la missió i les línies d’activitat de l’equipament.

b. L’adopció d’una forma organitzativa determinada, congruent amb la cultura organitzativa definida, que es concreti en:

  • L’elecció d’una modalitat de gestió (directa, ens de gestió, externalització…). 
  • L’establiment d’unes àrees funcionals bàsiques (organigrama bàsic).
    Considerem també que la cultura organitzativa dels equipaments culturals del sistema públic local s’ha de basar, com a mínim, en aquests valors i criteris d’actuació:
  • L’interès públic com a valor primordial i el foment de la cultura com a valor intrínsec d’una societat madura i en constant evolució.
  • La millora contínua per aconseguir la màxima eficàcia i eficiència (optimització de recursos i rendiment social).
  • La transparència en la gestió dels recursos públics.
  • La participació ciutadana.